Een woning als waterkering!

De Deltawoning: Een nieuw begrip in het Nederlandse landschap!

De Ontwerpdivisie ontwikkelt samen met Noordzeearchitecten, Studio-D architecten en Domstad architectuur een nieuw type woning waarmee ingespeeld wordt op actuele vraagstukken zoals de betaalbaarheid van woningen en klimaatverandering:

De opwarming van onze aarde is een feit. We zien de veranderingen in het klimaat. De laatste jaren wordt het ene klimatologische record na het andere gebroken. Hogere temperaturen, smeltend poolijs, meer neerslag, meer en krachtigere stormen. De zeespiegel stijgt en zal verder gaan stijgen. Er is geen ontkomen aan.
Ons toch al laaggelegen land krijgt steeds meer water te verwerken. Niet alleen wat er in ons eigen land aan neerslag valt maar vooral het overtollige water van onze buurlanden dat via de grote rivieren onze richting op komt.
Per jaar besteedt de Nederlandse overheid, deels via de Waterschappen, vele miljarden aan het drooghouden van onze voeten. Aan dijkversterkingen, maar ook aan het onderhoud van oevers, gemalen, sluizen etc.
Nederland kent zestienduizend kilometer dijk. Per kilometer dijk betaalt de Nederlandse overheid vele miljoenen aan verbeteringen en onderhoud. Door de klimaatveranderingen zullen de kosten alleen maar hoger worden. Een belangrijk deel van Nederland ligt bovendien lager dan de zeespiegel. We hebben geen keuze.

Tegelijkertijd is er een tekort aan woningen. De overheid wil de bouwsector wel stimuleren om meer woningen te bouwen maar het tekort aan woningen blijft helaas hardnekkig aanwezig. Vooral in het lager gelegen westen van ons land.
Natuur- en agrarische gebieden rondom onze steden en dorp worden omgevormd tot stedelijke gebieden met enorme woonwijken, waarbij de onderliggende landschappelijke structuur vaak genegeerd wordt.
Nederland heeft duizenden kilometers aan rivierdijk. Landschappelijk gezien een erg fraai en interessant gebied en typisch voor Nederland.

Ons idee is de twee bovenstaande vraagstukken te beantwoorden met één oplossing. Waarom kunnen we een ‘dijk’ en een ‘woning’ niet combineren tot één nieuw (civiel-)bouwkundig middel om zowel het stijgende water te keren en het woningaanbod te vergroten? De ‘dijk’ en de ‘woning’ worden dan één integraal geheel.
Een woning die een waterkering is. Of een waterkering die een woning is. De ‘Deltawoning’! Een verwijzing naar de beroemde Deltawerken in zuidwest Nederland. De Deltawoning wordt een nieuw begrip in het Nederlandse landschap!
Met een deel van het enorme kapitaal dat de overheid ieder jaar in onze dijken pompt, gaan we woningen bouwen die het water kunnen keren. Daardoor worden die woningen deels door de overheid en deels door de bewoners betaald.
Dit levert aan beide zijden een besparing op: de overheid is op termijn minder geld kwijt aan het onderhoud van de dijken omdat het dijklichaam op termijn wordt vervangen door Deltawoningen. De bewoner kan de stichtingskosten van de woning voor een belangrijk deel betalen uit een ‘Deltasubsidie’; Een nieuwe vorm van overheidsfinanciering voor Deltawoningen dat betaald wordt uit het budget dat voorheen in het dijklichaam wordt gestoken.